Advertorial - 

‘If you think about a good country to study, think New Zealand’

“การศึกษาที่ดีจะช่วยวางรากฐานที่มั่นคงในอนาคต” เราคงจะปฏิเสธกับคำกล่าวนี้ไม่ได้ หากคิดถึงประเทศที่มีระบบการศึกษาคุณภาพระดับโลก พร้อมด้วยการดูแลนักเรียน นักศึกษาต่างชาติอย่างใกล้ชิด และสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แล้ว ประเทศนิวซีแลนด์ ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่ควรมองข้าม

ประเทศนิวซีแลนด์มีระบบการศึกษาที่ได้มาตรฐานระดับโลก และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ทั้งยังมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียน นักศึกษาจากต่างชาติ โดยสถาบันการศึกษาในนิวซีแลนด์เกือบทั้งหมด จะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในนิวซีแลนด์ และที่สำคัญ นิวซีแลนด์ยังเป็นประเทศแรกในโลกที่มีนโยบายดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนต่างชาติ (Code of Pastoral Care) ซึ่งทุกสถาบันต้องลงนามและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเมื่อรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียน

นิวซีแลนด์มีมหาวิทยาลัย 8 แห่ง และเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลทั้งหมด ได้แก่ 

1. University of Auckland 
2. Massey University 
3. Victoria University 
4. University of Waikato 
5. AUT University/
6. University of Canterbury 
7. Lincoln University 
8. University of Otago
โดยมหาวิทยาลัยเหล่านี้เปิดหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และบางแห่งยังมีหลักสูตรประกาศนียบัตรและอนุปริญญาด้วย

นอกจากหลักสูตรที่มีความโดดเด่น อาทิ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรกรรม วิศวกรรม และแอนิเมชัน นิวซีแลนด์ยังมีหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทางที่หลากหลาย รวมถึงหลักสูตรอาชีวศึกษาที่เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในด้านต่างๆ อาทิ การจัดการการกีฬา การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยวและการโรงแรม คหกรรมศาสตร์ และการบิน เป็นต้น โดยหลักสูตรการศึกษาที่นิวซีแลนด์เน้นการผลิตบัณฑิตที่พร้อมทำงาน ด้วยการให้โอกาสนักเรียน นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการบรรจุการฝึกงานเป็นวิชาพื้นฐานในหลักสูตรการเรียนการสอน ทำให้บัณฑิตจากนิวซีแลนด์จะมีความพร้อมที่จะตั้งต้นทำธุรกิจส่วนตัว หรือทำงานในองค์กรต่างๆ ทั่วโลกได้ทันทีที่เรียนจบ

นอกจากนี้ ประเทศนิวซีแลนด์ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพื้นที่สีเขียวและธรรมชาติที่สวยงามรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย กิจกรรมที่สามารถตอบสนองทุกความชอบและไลฟ์สไตล์ได้อย่างเต็มที่ สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งยังมีวัฒนธรรม อาหารการกิน และมิตรไมตรีจากชนพื้นเมืองที่น่าดึงดูดใจรอให้เรียนรู้และค้นหา

สำหรับผู้ปกครอง นักเรียนและนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่างประเทศ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand) ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพูดคุยกับตัวแทนสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกจากนิวซีแลนด์มากกว่า 40 สถาบัน ที่ งานนิทรรศการการศึกษานิวซีแลนด์ 2015 ภายใต้แนวคิด พบกับผู้คน สถานที่ และแนวคิดใหม่ๆ ที่น่าสนใจมากมายที่จะมาช่วยสร้างอนาคตที่คุณต้องการในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 11.00-17.00 น. ณ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าชมนิทรรศการได้ที่ www.studyinnewzealand.com/fair/Thailand