บทความโครงงาน

โครงงานวิชาการ

วิชาการดอทคอมได้พัฒนาคลังโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บและรวบรวมโครงงานวิทย์ ฯ , โครงงานคณิตฯ และ โครงงานคอมพิวเตอร์ ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับมหาวิทยาลัย หรือโครงงานวิทยาศาตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิ้วเตอร์ ที่มาจากโครงการประกวดต่างๆ ทั้งนี้มุ่งหวังที่จะให้คลังโครงงานแห่งนี้ เป็นแหล่งศูนย์รวมโครงงานวิทยาศาตร์ , โครงงานคณิตศาสตร์ , โครงงานคอมฯ จากทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลโครงงานต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่โครงงานของตนเองให้แก่บุคคลอื่นๆ

ปัจจุบันฐานข้อมูลโครงงานมีข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ อยู่ประมาณ 1,000 โครงงาน ส่วนหนึ่งได้มีการรวบรวมโครงงานมาจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ (JSTP) โครงการประกวดซอฟแวร์แห่งชาติ (NSC) ที่จัดโดย NECTEC และโคงงานจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยทีมงานจะพยายามรวมรวมข้อมูลโครงงานจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมและคาดว่าในอนาคตระบบคลังข้อมูลโครงงานจะเป็นระบบที่สามารถรวมรวมโครงงานต่างๆ ทั่วประเทศได้

โครงงานทั้งหมดหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวน์โหลด
วิกฤตทางธรรมชาติและความอยู่รอดของมวลมนุษย์
2653
ปรากฏการณ์เรือนกระจก
6271
แข่งเกวียนพื้นบ้านไทย
1785
โปรแกรมสนับสนุนการสร้างหนังสือดิจิตัลในรูปแบบเดซี่ A Program Supporting DAISY Digital Audio Book Creation
1784
บ้านทรงไทยแอนนิเมชั่น
2362
ปฏิบัติการสร้างความสะอาด
2148
หรรษาวันหมาน้อย Happy My Doggy Day
1651
สภาพแวดล้อมการพัฒนาโปรแกรมบนเว็ปไซต์
1690
การวิเคราะห์สัญญาณพันธุกรรมโดยเทคนิคทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
4437
การสร้างแบบจำลองการไหลของน้ำยางพารา (Modeling of Para Rubber Tree Latex Flow)
3488
The optimum paths in the constrained graphs
2853
การหาจำนวนของ Hamiltonian Cycle ใน SimpleGraph
4450
การหารูปแบบ Degree Sequence ที่สามารถวาดกราฟเชิงเดียวได้เพียงกราฟเดียว (แบบ เดียว)
4904
ขุนศึกผู้กล้าแห่งอโยธยา
3205
จุกแสนซน
3233
รูปแทนตัวคุณ
4133
มวยทะเล
2206
เรารู้ว่าคุณร้อน (I know you feel hot)
2912
ไบโอดีเซล(Biodiesel)
8907
บินลาดิน (Bin-La-Din)
1658
โครงการ เอเลเมน คอร์
2090
ระบบไฟฟ้า
4309
การปลูกต้นสบู่ดำเพื่อทดแทนน้ำมันดีเซล
3447
เทคโนโลยีการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ในโลก
3060
นิวเคลียร์ พลังงานแห่งอนาคต Nuclear power the future
3685
พืชแสนสนุก(Funny plant)
14372
เต่าๆ
3900
ข้าวไทย
7355
ผจญภัยในแดนอาถรรพ์ The Adventure of magic land
1663
เปลี่ยนวิกฤติสภาวะโลกร้อนให้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงCharge the Global warming into sufficiencyeconomy
2263