ก่อนหน้านี้คงเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับเด็กชายมุสลิมวัย 14 ปี หลังประดิษฐ์นาฬิกาด้วยตนเอง แต่ดันถูกจับเพราะครูคิดว่าเป็นระเบิด วันนี้จะพาทุกคนลองทำตามเด็กชายคนนี้ดูบ้าง ว่าแล้วก็จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ตามนี้เลย แต่ถ้าถูกจับก็ตัวใครตัวมันนะครับ

รายการอุปกรณ์

การประยุกต์ใช้โมดูลนับเวลา RTC และโมดูล Clock Display มาใช้ร่วมกัน ควบคุมด้วยบอร์ด Arduino หลักการทำงานเพียงแค่ใช้บอร์ด Arduino ในการเซ็ตค่าเวลาลงไปในโมดูล RTC จากนั้นโมดูล RTC จะนับเวลาไปเรื่อยๆ แล้วจึงให้ Arduino ดึงค่าเวลาออกมาจากโมดูล RTC แล้วนำไปแสดงผลที่โมดูล Clock Display

การตั้งเวลาจะทำผ่าน Serial Monitor เนื่องจากเป็นโค้ดง่ายๆ สำหรับเรียนรู้การใช้โมดูล RTC กับโมดูล Clock Display และเรียนรู้การอ่านข้อมูลที่ส่งผ่าน Serial

วงจร

ดูที่ต่อในวงจรอาจจะ งง ๆ เพราะมันไม่เหมือนของจริงมากนัก แต่คล้ายๆ เอาเป็นว่าต่อตามนี้ได้เลยครับ

  • ต่อขา VCC ของ RTC เข้ากับ 5V ของ Arduino
  • ต่อขา GND ของ RTC เข้ากับ GND ของ Arduino
  • ต่อขา SCL ของ RTC เข้ากับ SCL หรือขา A5 ของ Arduino
  • ต่อขา SDA ของ RTC เข้ากับ SDA หรือขา A4 ของ Arduino
  • ต่อขา VCC ของโมดูล Clock Display เข้ากับ 5V ของ Arduino
  • ต่อขา GND ของโมดูล Clock Display เข้ากับ GND ของ Arduino
  • ต่อขา CLK ของโมดูล Clock Display เข้ากับ D2 ของ Arduino
  • ต่อขา DIO ของโมดูล Clock Display เข้ากับ D3 ของ Arduino

โค้ด

/* DigitalClockRTC1307 By IOXhop.com */

#include <Wire.h>

#include <Time.h>

#include <DS1307RTC.h>

#include <TM1637Display.h>

// Module connection pins (Digital Pins)

#define CLK 2

#define DIO 3

unsigned long previousMillis;

bool showdot = false;

String SerialGET = "";

TM1637Display display(CLK, DIO);

void setup() {

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

tmElements_t tm;

if (!RTC.read(tm)) {

tm.Hour = 0;

tm.Minute = 0;

tm.Second = 0;

RTC.write(tm);

}

display.write(tm.Hour/10, 0);

display.write(tm.Hour%10, 1);

display.write(tm.Minute/10, 2);

display.write(tm.Minute%10, 3);

// Dot blink

unsigned long currentMillis = millis();

if (currentMillis-previousMillis>500){

previousMillis = currentMillis;

display.dotShow(showdot=!showdot);

}

while (Serial.available()) {

char c = Serial.read();

if (c == '\n') {

int Hour, Min, Sec;

if (sscanf(SerialGET.c_str(), "%d:%d:%d", &Hour, &Min, &Sec) == 3) {

tm.Hour = Hour;

tm.Minute = Min;

tm.Second = Sec;

RTC.write(tm);

Serial.print("Set to ");

Serial.print(Hour);

Serial.print(":");

Serial.print(Min);

Serial.print(":");

Serial.print(Sec);

Serial.println();

}else{

Serial.println("Invalid format, Please enter Hour:Min:Sec");

}

SerialGET = "";

}

else

SerialGET += c;

}

}

หรือสามารถดาว์โหลดได้ที่DigitalClockRTC1307.zip

ดาว์โหลดไลบารี่

คลายไฟล์ แล้วจึงนำไฟล์ไปใส่ในโฟลเดอร์ Documents\Arduino\libraries ปิดโปรแกรม Arduino แล้วเปิดขึ้นมาใหม่เพื่อให้โปรแกรมอัพเดทไลบารี่

การตั้งเวลา

หลังอัพโหลดโค้ดและต่อวงจรเรียบร้อยแล้ว เปิด Serial Monitor จากนั้นปรับตามรูป

กรอกชั่วโมง นาที และวินาที ตามรูปแบบดังนี้

ชั่วโมง:นาที:วินาที เช่น 22:19:00

หากกรอกถูกรูปแบบ จะขึ้นว่า Set .... ตามรูป

ขอให้สนุกกับการทดลองครับผม :-D

อาคม ไทยเจริญ
https://www.facebook.com/arkomt