บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)26738
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)75592
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต8924
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??14736
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ66820
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ46469
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ32169
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์52141
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์94070
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์35672
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์68251
กาแล็กซี่กาแล็กซี่39079
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ92031
เอกภพเอกภพ23396
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน77158
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์44103
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา41828
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค111372
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10437
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา87021
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก48257
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี22662
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ26691
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8543
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A21967
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A13223
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A19139
พันธะเคมีพันธะเคมี9886
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน28314
ตารางธาตุตารางธาตุ24046
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม38123
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี61581
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน101668
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี21157
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี15846
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์50435
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์20360
พลาสติกพลาสติก27750
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์25773
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์25117
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน44345
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน33364
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ13579
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม99665
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม22756
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก17909
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ228056
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต57230
โปรตีนโปรตีน48613
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน125212