บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)35978
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)93550
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต10203
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??16842
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ76464
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ51676
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ34856
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์57085
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์115134
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์41082
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์75936
กาแล็กซี่กาแล็กซี่41371
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ102154
เอกภพเอกภพ24666
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน89009
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์49343
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา50840
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค119575
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10932
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา94234
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก50034
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี25867
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ29039
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8952
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A23456
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A14459
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A23631
พันธะเคมีพันธะเคมี10748
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน31168
ตารางธาตุตารางธาตุ24950
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม41627
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี66580
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน108364
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี22501
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี17947
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์55961
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์23062
พลาสติกพลาสติก30745
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์29121
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์28268
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน47526
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน38235
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ14980
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม110331
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม25276
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก19957
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ243420
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต63344
โปรตีนโปรตีน52248
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน147247