บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก89711
ลิพิดลิพิด118248
โปรตีนโปรตีน101931
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์141704
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 78153
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง32701
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 56822
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22545
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28300
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง30045
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง40783
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์30415
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์36874
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9375
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ27626
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ165083
ฟีโรโมนฟีโรโมน10401
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน20139
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5803
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.619796
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.511002
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4227561
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.322067
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.252379
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.116913
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์67203
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.429702
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 36857
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.319900
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร35411
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 84915
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 28169
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 73982
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต49067
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.229406
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 46579
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม21606
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 157079
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA93028
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม43387
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)60646
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม36772
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 211608
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)58423
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม44603
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA36111
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA37097
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.348793
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2140073
โครโมโซมโครโมโซม23258