บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก84939
ลิพิดลิพิด111365
โปรตีนโปรตีน97017
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์130437
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 72804
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง32146
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 52612
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22220
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว27881
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง29360
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง39917
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์28691
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์35179
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9052
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ26944
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ156156
ฟีโรโมนฟีโรโมน9902
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน19077
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5398
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.619230
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510609
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4223725
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.321185
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.250734
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.116441
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์63364
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.427195
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 35107
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.318719
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร32320
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 79126
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 26840
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 66915
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต46347
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.226433
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 44343
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม20628
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 141923
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA89133
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม40427
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)57312
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม34810
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 208200
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)56023
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม43321
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA34501
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA35296
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.347533
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2128734
โครโมโซมโครโมโซม22642