บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด20452
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต145788
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 74777
พอลิเมอร์พอลิเมอร์241888
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม127959
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน38534
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์85893
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19707
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18788
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ61508
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน86330
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน43942
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน94079
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์13442
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์40854
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส97622
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส81609
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย26883
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ16543
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส47124
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์33177
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม66437
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ70975
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล38863
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล28629
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล44771
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี60720
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี136247
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 77763
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย124768
สารละลายสารละลาย130026
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม109453
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ25642
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี85324
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ21562
มวลอะตอมมวลอะตอม157912
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน119206
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13688
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่90120
พันธะโลหะพันธะโลหะ48766
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์221000
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก127357
ตารางธาตุตารางธาตุ231394
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม218149