บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด17826
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต138681
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 69374
พอลิเมอร์พอลิเมอร์224034
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม121191
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน36376
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์80605
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18895
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18219
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ58324
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน82639
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน41738
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน87309
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์12596
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์37166
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส89224
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส78055
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย24154
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ15543
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส44803
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์31199
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม62898
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ65662
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล36587
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล27281
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล42646
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี59339
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี130291
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 72422
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย117502
สารละลายสารละลาย120549
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม101977
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ24117
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี80030
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ20242
มวลอะตอมมวลอะตอม148079
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน111044
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13291
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่84191
พันธะโลหะพันธะโลหะ45741
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์209874
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก121705
ตารางธาตุตารางธาตุ225303
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม207893