บทเรียน ฟิสิกส์

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ตัวอย่างการนำความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานทางวิทยาศาสตร์การแปลงสัญญาณไฟฟ้าแบบอนาลอกให้เป็นแบบดิจิตอลตัวอย่างการนำความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานทางวิทยาศาสตร์การแปลงสัญญาณไฟฟ้าแบบอนาลอกให้เป็นแบบดิจิตอล19311
สัญญาณไฟฟ้าสัญญาณไฟฟ้า26341
วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับเป็นตัวรับรู้วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับเป็นตัวรับรู้40950
แบบฝึกหัดเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์แบบฝึกหัดเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์42505
กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกันกัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกัน78545
ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์24317
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ปฏิกิริยานิวเคลียร์34750
เสถียรภาพของนิวเคลียสเสถียรภาพของนิวเคลียส19130
ไอโซโทปไอโซโทป33934
การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสีการสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี32998
การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส12811
การพบกัมมันตภาพรังสีการพบกัมมันตภาพรังสี8232
ตัวนำ กึ่งตัวนำ และฉนวนตัวนำ กึ่งตัวนำ และฉนวน15582
เลเซอร์เลเซอร์6985
กลศาสตร์ควอนตัมกลศาสตร์ควอนตัม28336
ทวิภาพของคลื่นและอนุภาคทวิภาพของคลื่นและอนุภาค37533
ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์8817
รังสีเอกซ์รังสีเอกซ์15739
การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์17091
ทฤษฎีอะตอมของโบร์ทฤษฎีอะตอมของโบร์58003
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก13730
การทดลองด้านสเปกตรัมการทดลองด้านสเปกตรัม15143
การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ดการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด21443
แบบจำลองอะตอมของทอมสันแบบจำลองอะตอมของทอมสัน6777
อะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอนอะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอน45737
โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า64337
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า114709
การแผ่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศการแผ่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศ8449
ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์35344
แบบฝึกหัดเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2แบบฝึกหัดเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก 213288
วงจรไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยวงจรไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย14989
การคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านการคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน12693
กำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับกำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ5960
ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุและตัวเหี่ยวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุและตัวเหี่ยวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ8281
ค่าของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากระแสสลับค่าของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากระแสสลับ11548
มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า41948
กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ26000
แบบฝึกหัดเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1แบบฝึกหัดเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก 149041
การประยุกต์ผลของสนามแม่เหล็กต่อตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านการประยุกต์ผลของสนามแม่เหล็กต่อตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน19134
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก20542
เครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องวัดไฟฟ้า12832
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงเบื้องต้นการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงเบื้องต้น15712
การต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี่การต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี่13999
พลังงานในวงจรไฟฟ้าพลังงานในวงจรไฟฟ้า10564
กฎของโอห์มและความต้านทานกฎของโอห์มและความต้านทาน44822
 กระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า20253
การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์18062
ตัวเก็บประจุและความจุตัวเก็บประจุและความจุ50972
ศักย์ไฟฟ้าศักย์ไฟฟ้า13843
เส้นแรงไฟฟ้าเส้นแรงไฟฟ้า12807