รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์จากเศษวัสดุของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านยะกัง) | วิชาการ.คอม


รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์จากเศษวัสดุของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านยะกัง)

บทคัดย่อ รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์จากเศษวัสดุของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านยะกัง)

ผู้เขียน Narubet ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทคัดย่อ รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์จากเศษวัสดุของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านยะกัง) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์จากเศษวัสดุของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านยะกัง) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ผู้วิจัย นางเจ๊ะไอนา มะหาดุง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์จากเศษวัสดุของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านยะกัง)อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์จากเศษวัสดุให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อศึกษาความก้าวหน้าพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านยะกัง)ที่จัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์จากเศษวัสดุ3) เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านยะกัง)ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์จากเศษวัสดุของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 อายุระหว่าง 5-6 ปี โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านยะกัง) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 ห้องเรียน ได้แก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (สิน พันธุ์พินิจ 2547:129

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์จากเศษวัสดุของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 15 กิจกรรม 2) แผนการจัดประสบการณ์ใช้ประกอบชุดกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์จากเศษวัสดุจำนวน 45 แผน 3) แบบประเมินพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์จำนวน 3 ข้อ

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์จากเศษวัสดุ จำนวน 15 กิจกรรม มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.62/83.33 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80

2. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์จากเศษวัสดุ มีพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์ ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความคิดริเริ่ม ด้านความคิดคล่องตัว และด้านความคิดละเอียดลออ ก่อนการจัดประสบการณ์ มีค่าคะแนน เฉลี่ย 4.93,5.13 และ4.97 หลังการจัดประสบการณ์มีค่าคะแนน เฉลี่ย 7.67,8.87 และ7.33 และมีความก้าวหน้าเฉลี่ย 2.76,2.43 และ2.53 คะแนน ตามลำดับ

3. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ การประดิษฐ์จากเศษวัสดุ มีพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา