ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | วิชาการ.คอม


ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านป่าตาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีประสิทธิภาพ E1/ E2 เท่ากับ 84.08/84.26

ผู้เขียน ครูหญิงวิทย์ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านป่าตาล สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุ                                           สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านป่าตาล สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

ชื่อผู้ศึกษา : สุรีพันธ์ อุตมโน

สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านป่าตาล สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

ปีการศึกษา : 2559

              การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุ และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านป่าตาล สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านป่าตาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย จำนวน 9 คน เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบ การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมจำนวน 8 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุ สำหรับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุ สำหรับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

สรุปผลการศึกษา

1.ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติ ของวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 6 ชุด มีผลการประเมินระหว่างเรียน หรือค่าประสิทธิภาพของกระบวนการระหว่างเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และผลการประเมินหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้หรือค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ E1/E2 ได้เท่ากับ 84.08/84.26 ซึ่งประสิทธิภาพของ E1 และ E2 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ จึงถือได้ว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. ผลการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนสามารถทำคะแนนหลังเรียนได้สูงกว่าก่อนเรียน โดยก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 12.00 คะแนน และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.89 คะแนน นักเรียนทุกคนมีค่าผลต่างของคะแนนเพิ่มขึ้น คิดเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ 21.89 คะแนน ซึ่งคิดเป็นร้อยละของความก้าวหน้า เท่ากับ 54.72

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา